Eigentijds filosofieonderwijs

 

Op deze pagina vindt u in chronologische volgorde de ontwikkeling
en materialisering van onze visie op eigentijds filosofieonderwijs
(het meest recente eerst)

6e INT. MASTERCLASS filosoferen
19 maart 2013

VEFOvzw i.s.m. diverse 'FiloS'- onderwijspartners uit Gent en Antwerpen
locatie: "Het Anker", Lamorinièrestraat 227, 2018 Antwerpen

Inschrijven

Programma

WERELDDAG Filosofie
15 november 2012
morgen Vlaams filosofieonderwijs? lees meer
bekijk ook: http://www.unesco-vlaanderen.be/2012/11/19/tiende-verjaardag-werelddag-van-de-filosofie

VEFO - reflectienamiddag
01 juni 2012
Ferrarisauditorium – Koning Albert II- laan 20 - 1000 Brussel Onderwijsruimte voor filosofie en filosoferen

Filosoferen op school ≠ schools filosoferen!
Met de ondersteuning van de Vlaamse Unesco Commissie

Download
uitnodiging

PROGRAMMA
13.30: Onthaal
14.00: Welkomstwoord van VUC- voorzitter Marc Vervenne
14.15: Debat ‘in triplo’ met onderwijsjournalist Jan T’Sas als moderator:
- Het pedagogisch/filosofisch kader met Hans Van Crombrugge (HIG) en Luc Braeckmans (UA/VEFO)
- De standpunten van de onderwijsverstrekkers met Luc De Man (GO!), Patriek Delbaere (OVSG) en Mieke Van Hecke (VSKO)
- De opties van de beleidsmakers met vertegenwoordigers uit de Commissie voor Onderwijs en Gelijke   Kansen van het Vlaams Parlement: Kathleen Helsen (CD&V), Elisabeth Meuleman (Groen), Kris Van Dijck (N-VA)
16.00: Slotwoord van VEFO- voorzitter Peter Michielsens 
16.15: Receptie

5e Internationale MASTERCLASS - jubileumeditie!
8/9 maart 2012

Download programma
Download inschrijvingsformulier

met o.a. Richard Antone (BE), Beate Børresen (SE), Oscar Brenifier (FR), Catherine McCall (UK), Freddy Mortier (BE), Pieter Mostert (NL), Jean Paul Van Bendegem (BE), Nanda Van Bodegraven (NL), Marja Van Rossum (NL)

Filosofie is geen levensbeschouwing
meer lezen

Liever Filosofie!
meer lezen

Filosofie als vak in het onderwijs
januari 2011

"Een uitgelezen manier om mensen te doen schitteren"
meer lezen
K.U.Leuven, UA, UGent, VUB en VEFO vzw

MASTERCLASS 2010
5/6 maart 2010
Alle informatie & inschrijvingen en het programma

Internationaal Symposium 'FMKJ'
23 november 2010
Hendrik Consciencegebouw Brussel 9.00 - 17.00u
voor alle leer - krachten in het basis- en secundair onderwijs en de lerarenopleidingen

De leraar - filosoof; harlekijn, knecht of meester?

Keynote speaker Dr. Catherine McCall - University of Strathclyde Glasgow
http://strath.academia.edu/CatherineMcCall/Teaching
Programma en inschrijven kan vanaf 10.10.09 via het digitale inschrijvingsformulier
Alweer een wijs initiatief van het Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs VEFO

CoPI Unit 1 o.l.v. Catherine McCall - Gent
19/20 augustus 2009
Download inschrijvingsformulier

Open VEFO vensterdag
6 juni 2009
Bekijk de uitnodiging
Bekijk de foto's

MASTERCLASS GENT: filosoferen/opleiding filosofisch gespreksbegeleider
12&13 februari 2009
alle info & inschrijvingsformulier:
http://www.pbdgent.be:80/leerinhouden/artmasterclass2009.htm
Bekijk de flyer: voor / achter
Bekijk de foto's

Projectafsluiting BTSO - UA
10 december 2008
DOWNLOAD het programma.
Bekijk de foto's hier: DEEL1

VLAANDEREN FILOSOFEEST!
18 april 2008
DOWNLOAD de uitnodiging.
DOWNLOAD het programma.
Bekijk de foto's hier: DEEL1 - DEEL2

MASTERCLASS GENT: filosoferen met kinderen&jongeren
21&22 februari 2008
DOWNLOAD de uitnodiging!
Bekijk de FOTO'S hier!

FILOLO (filosoferen in de lerarenopleiding
16 november 2008
TERUGKOMDAG EN VERSLAGBOEK

Vorig jaar liep aan 7 hogescholen en 1 (toenmalige) GPB het project ‘FILOLO’. Op 16 november 2007 organiseerde VEFO vzw i.s.m. CANON (die het project financierde) een terugkomdag, waarop alle deelnemers, nl. de filosofen en hun docententeams, uitgenodigd waren. Ook de externe monitor Magda Borms was aanwezig, en stelde het verslagboek voor van het project.

We danken iedereen die meegewerkt heeft aan dit project, en we bekijken (o.a. met het kabinet) de mogelijkheden om het op één of andere manier verder te zetten. Ondertussen wensen we alle teams en filosofen die nu al verder met filosoferen aan de slag gaan veel succes.

De uitnodiging: UITNODIGING TERUGKOMDAG FILOLO 16 NOV. 2007
Het verslagboek kunt u hier inkijken: INHOUD - DEEL1 - DEEL2 - DEEL3 - DEEL4 (PDF document).
U kunt het ook in deze voorlopige vorm verkrijgen via de coördinator van VEFO peter.visser@telenet.be

M.b.t. dit dossier en de terugkomdag zegt de monitor het volgende:

‘Wat nu voorligt is het dossier FILOLO  of m.a.w. de neerslag van het vakoverschrijdend pilootproject  van VEFO  (het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs , in samenwerking met de Canon cultuurcel van het departement onderwijs. Conform de initiële afspraken met Canon- heb  ik dit dossier  kunnen samenstellen en evalueren, dankzij de proces- en productevaluaties van jullie teams. Van bij de start was het de bedoeling en ik citeer uit de afspraken: “ dat er ter afronding, al naargelang de inspiratie en de vraag of de behoefte een studiedag en/of een publicatie op het getouw zou gezet worden.”  VEFO heeft -volgens mij althans- in goede orde deze studiedag eerst georganiseerd, zodat het dossier kan teruggekoppeld worden naar alle betrokken teams en hun achterban.  Of dit FILOLO-dossier de blauwdruk is van een publicatie en of die publicatie er  nog komt, hangt  enerzijds af van verdere dialoog en instemming aan de basis over het authentieke materiaal van het dossier  en anderzijds van  politieke goodwill m.b.t. het realiseren van de actiepunten van de resolutie.  Wat het laatste betreft overstijgt het FILOLO-project hiermee de traditionele CANON-onderwijsprojecten, omdat het bedoeld was als aanzet van realisatie van een actiepunt van de resolutie nl. het vormen van bekwame filosofische gespreksleiders aan de lerarenopleidingen. . Ik heb het dan ook als mijn plicht beschouwd die inhoud te situeren binnen het bredere, zeg maar historische  referentiekader waarbinnen die resolutie tot stand is , gekomen. Wat het eerste betreft, namelijk het authentieke materiaal of m.a.w “de inhoud” als  blauwdruk van een mogelijke publicatie , die  heb ik als getuige van jullie vele inspanningen stap voor stap tot stand zien komen en ik wil dan ook het klankbord zijn van de polyfone stemmen die ik aan de basis heb gehoord, niets minder en ook niets meer. Maar, een overheidspublicatie blijft altijd een heikele onderneming. Het is alleszins een omslachtig en langdurend proces gaande van prijsaanvragen, meerdere offertes, verantwoording van keuze, vraag van en verantwoording naar inspectie van financiën, nalezen drukproeven enz. enz….. De VEFO-website biedt hier voorlopig een alternatief. Maar nogmaals: de beslissing over een publicatie ligt  momenteel bij bevoegde personen terzake. Indien er echter nog positief over beslist wordt, ben ik bereid het dossier te streamlinen en  publicatieklaar te maken, maar eerlijkheidsgetrouw dus na terugkoppeling en  grondige studie van dit dossier en vooral  "Zonder authentieke teaminformatie te censureren en  binnen het brede referentiekader." ’ (Magda Borms, 16 november 2007)

Wordt vervolgd…

Initiatieven VEFO - schooljaar 2007/2008
1)      vervolmakingscursus FMK/J op donderdag en vrijdag 21 en 22 februari 2008

voor alle leerkrachten en docenten die al filosoferen of al een initiatiecursus gevolgd hebben,
maar die zich nog verder willen ontplooien op dit vlak. De cursus zal gegeven worden door binnenlandse
en buitenlandse experten en zal wellicht plaatsvinden in Gent.

programma en inschrijvingen: wordt later meegedeeld.
Alle info via peter.visser@telenet.be (coördinator VEFO)


2)      initiatiecursussen FMK/J  i.s.m. de PBD Gent en de VUB

Zowel de pedagogische begeleidingsdienst van Gent als de Vrije Universiteit Brussel bieden, i.s.m. VEFO,
dit schooljaar een cursus/nascholing FMK/J aan. De data van PBD Gent liggen al vast (4 halve dagen,
op woensdag 14/11/07; 12/12/07; 23/01/08 en 12/03/08). De opleiding aan de VUB zal in het tweede semester plaatsvinden.

Programma en inschrijvingen: via de websites van PBD en VUB.
Info ook via peter.visser@telenet.be (coördinator VEFO)

http://www.pbdgent.be/brochure/pbdBrochuredetail.asp?ID=186 (brochure PBD Gent met cursusaanbod)
http://www.pbdgent.be/leerinhouden/artfilosoferenmetkinderen.htm (achtergronden FMK op website PBD Gent)
http://www.vub.ac.be/IDLO/nsaanbod.htm (nascholingscursussen VUB)


Studiedag: BSO i.s.m. GO!
15 mei 2008
Project rond filosoferen op school in het kader van 'kansen creëren door filosoferen in BSO':
Trajectbegeleiding op maat van de school.

meer info? hier

Schooljaar 2006-2007
'Filosoof Op School' i.s.m. CANON Cultuurcel. Klik hier voor meer informatie.

 • Philosophy education in Flanders
 • Filosoferen is kansen creëren, een visietekst (deel1 - deel 2), november 2006

 • Studiedag: 'Filosoferen = Kansen creëren'
  18 november 2006 (Internationale Dag van de Filosofie)

  Klik hier voor het programma.
  Klik hier voor de toespraak door Wim Van Rooy.
  Klik hier voor een citaat van R. Descartes

 • Foto's Terugkomdag
  28 april 2006
  Klik hier voor de foto's.
  Klik hier voor een verslag.

  Minister Frank Vandenbroucke op bezoek:


 • Impulsdag Vlaams parlement 18 november 2005
 • 'Wijsgerige stromingen' wordt 'Filosofie' 2005
 • Eerste ledendag december 2004
 • Kant versus Dewinter artikel in De Standaard, november 2004
 • Begeleidingscommissie voor eigentijds filosofieonderwijs (BC-VEFO) november 2004
 • Studiedag voor eigentijds filosofieonderwijs april 2004
 • Leren filosoferen en levensbeschouwelijk onderricht artikel in TORB, 2002-03, nr.6
 • Resolutie van het Vlaams parlement december 2002
 • Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs oprichting VEFO, oktober 2002
 • "Filosofische eindtermen" een screening van de eindtermen basisonderwijs op hun filosofisch gehalte
 • Parlementaire vraag over filosofische dimensie in de eindtermen, december 2000
 • Een kans voor filosofieonderwijs? artikels in De Morgen, De Standaard en de Financieel Economische Tijd, juni 2000
 • Een netwerk en een basistekst oktober 1998
 • Filosofie en democratie in Vlaanderen? standpunten van de Vlaamse onderwijswereld i.v.m. de verklaring van Parijs, juni 1997
 • Filosofie en democratie in de wereld (UNESCO)
 •